Hyvän Mitassa arvioitiin Kierrätyskeskuksen työllistämistoiminnan vaikuttavuutta ja kehitettiin seurannan käytäntöjä. Arvioinnissa tarkasteltiin toiminnan muutosteoriaa eli mikä vaikuttaa, mihin ja millä ehdoilla.

Tarve

Pitkään työttömänä olevilla on kohonnut riski jäädä pysyvästi työmarkkinoiden marginaaliin ja ulkopuolelle. Olennaista työttömyyden ja syrjäytymisen kytköksessä on työttömyyden kesto, joka pitkittyessään lisää huono-osaisuuden kasautumista.

Suomessa työmarkkinatilanne on heikentynyt vuodesta 2008 lähtien. Myös pääkaupunkiseudulla työttömyys on lisääntynyt ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut.

Kierrätyskeskuksen työllistämistoiminta tarjoaa yhden palvelukokonaisuuden työttömien aktivoimiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kierrätyskeskuksen työllistämistoiminnalla tavoitellaan suorien työllistymistavoitteiden lisäksi sosiaali- ja hyvinvointipoliittisia vaikutuksia.

Tavoitteet:

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen toiminnan tavoitteena on vähentää luonnonvarojen kulutusta, kasvattaa ympäristötietoisuutta sekä lisätä osallistumisen ja työnteon mahdollisuuksia pitkään työttömänä olleille.

Kierrätyskeskuksen työllistämistoiminnan tavoitteena on tuottaa lisäarvoa sekä työvoiman ulkopuolelle jääneille henkilöille,  kunnille ja yrityksille. Työllistämisen kohderyhmän muodostavat pitkäaikaistyöttömät tai työkokemusta vailla olevat työnhakijat. Toiminnassa pyritään myös siihen, että palvelusuhteessa olevien henkilöiden ympäristötietous ja ymmärrys kiertotalouden merkityksestä kasvavat

Toimenpiteet ja resurssit

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy on yksi pääkaupunkiseudun 20 suurimmasta toimijasta, joille oli vuonna 2015 sidottu 1 360 346 € työllistämismäärärahoja.

Kierrätyskeskuksessa työskentelyn aikana pitkään työttömänä olleet ja ilman työkokemusta olevat saavat työllistymispolkunsa tueksi osaamista kehittävää valmentavaa esimiestyötä ja työhönvalmennusta.

Tulokset:

Arvioinnin aikana muodostettiin toiminnan muutosteoria, jonka toteutumista arvioitiin. Kierrätyskeskuksen muutosteorioita tarkasteltiin sekä niiden käytännön toteutumisen osalta että työntekijän motivaatioon, kyvykkyyteen ja mahdollisuuksiin liittyvien asioiden näkökulmasta. Arvioinnissa keskityttiin kahteen muutosteorian osana tunnistettuun vaikutukseen.

  1. Kierrätyskeskukseen työllistymisen kautta henkilöiden työvalmiudet kasvavat
  2. Työsuhteen aikana henkilön osaamisen kehittymiseen panostetaan

Työhönvalmennuksessa olleista noin 30 % työntekijöistä oli työssä tai työkokeilussa, kun työhönvalmennukseen osallistumattomista oli vastaavassa tilanteessa noin 20 %. Suurimmilla toimijoilla valmennukseen osallistuneista (sisältää työnhaku- ja uravalmennuksen lisäksi työhönvalmennuspalvelun) on ollut työssä kolme kuukautta palvelun päättämisen jälkeen 9 %.

Arvioinnin perusteella Kierrätyskeskuksessa käytettävät koulutukset ovat erittäin toimivia ja hyödyllisiä pitkäaikaistyöttömille, joilla on keskimääräistä vaikeampaa päästä esimerkiksi työvoimakoulutuksiin

Haastatteluiden lisäksi myös arviointikyselyn perusteella työssä oleminen on vaikuttanut työntekijöillä etenkin itsensä ja työn hyödylliseksi kokemiseen, päivärytmin paranemiseen ja sosiaalisuuden lisääntymiseen. Myös suhtautuminen kierrätykseen on muuttunut myönteiseksi ja suhtautuminen Kierrätyskeskukseen työpaikkana muuttui positiivisemmaksi. Työssäolo paransi myös taloudellista toimeentuloa.

Arvioinnin pohjalta ehdotettiin kahta eri vaihtoehtoa muiden tulosten mittaamiseksi:

Vaihtoehto 1:

Työkyky: Työkykypistemäärä

Elämänhallinta: Koetun kompetenssin mittari

Elämänlaatu: EuroHIS-8-elämänlaatumittari

Muutoksen todentamiseksi mittaukset (kyselyt) tehdään palvelun aloittamisen ja lopettamisen yhteydessä.

Koe- ja verrokkiryhmän tuloksia vertaamalla on mahdollista arvioida työllistämistoimintaan ohjautumisen perusteita ja arvioida missä määrin mahdolliset hyvinvointimuutokset ovat palvelun tuottamia.

Vaihtoehto 2:
Työelämätutka mittarimallin hyödyntäminen. Tutka-malli on tarkoitettu ohjauksen tueksi ja sitä täytetään yhdessä asiakkaan kanssa. Tutkasta tehdään alku- ja loppuvaiheen versio sekä tarvittaessa myös seurantakeskustelu. Työelämätutkaa käytetään TE-palveluissa.

Vaikuttavuus

Vaikuttavuutta tapahtuu sen perusteella, juurtuvatko Kierrätyskeskuksessa palvelusuhteessa olleiden henkilöiden osaamisen ja sosiaalisten taitojen kasvu sekä työllistymisjakson kokonaisvaikutus yhteiskunnalliseksi vaikuttavuudeksi. Henkilöiden työllistyessä kuntiin ja yrityksiin yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyy myös lisääntyneessä tuloveromaksajien määrässä. Yhteiskunta hyötyy paitsi lisääntyneistä tuloveron maksajista, niin etenkin heidän osaamisensa saamisesta tuottavaan toimintaan sekä vahvistuneesta sosiaalisesta pääomasta.