Arvioinnin tavoitteena oli kuvata yhteiskunnallisen liiketoiminnan ja yleishyödyllisen toiminnan rajapintoja ja niiden hyvinvointivaikutuksia sekä rohkaista järjestöpohjaisia yhteiskunnallisia yrityksiä vaikuttavuutensa todentamiseen mm. tuottamalla monistettava malli vaikutusten arvioinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Arvioinnin kohteena oli Jyränkölän Setlementin ikäihmisten palvelut ja Setlementti Ukonhattu mielenterveyskuntouttaminen.

Suomessa on vähintään 1500 sosiaalipalveluita tuottavaa järjestöä, jotka yhdistelevät liiketoimintaa ja yleishyödyllistä toimintaa. On tärkeä ymmärtää, millaisia rajapintoja näiden toimintojen välille syntyy ja millä edellytyksillä ne tuottavat lisäarvoa. Tutkimusta rajapinnoista on hyvin vähän olemassa.

Arvioinnin taustalla hyödynnettiin tutkimusta vapaaehtoistoiminnan merkityksestä ja hyödyistä sekä etsittiin potentiaalisia indikaattoreita valittuihin palveluihin liittyen.

Rajapinnat näkyväksi -arviointi on ennen muuta tietyn ilmiön ja sen mahdollisten hyötyjen kartoitus. Rajapintojen laadusta ja vaikutuksista saadaan yleistettävää tietoa vasta, kun muutkin järjestöomisteiset yhteiskunnalliset yritykset alkavat kuvata ja arvioida omia rajapintojaan.

Rajapinnat ja niiden tuottamat hyödyt

Vaikutusten arvioinnin kohteiksi valittiin Jyränkölän Setlementin ikäihmisten palvelut ja Setlementti Ukonhatun mielenterveyskuntoutujien palvelut. Näitä tutkimalla löydettiin seuraavat rajapinnat, joissa yleishyödyllinen toiminta ja liiketoiminta kohtaavat:

  • Hoitopolut
  • Vapaaehtoistoiminta
  • Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
  • Yleishyödyllisen toiminnan rahoitus liiketoiminnan ylijäämällä
  • Tilat

Johtaminen, erityisesti liiketoiminnalle asetetut tavoitteet, näytti vaikuttavan siihen, minkälaisia rajapintoja toimintojen välille syntyy ja ovatko ne avoimia myös ulospäin. Niin Jyränkölässä kuin Ukonhatussakin esimerkiksi liiketoiminnan ylijäämällä rahoitettu vapaaehtoistoiminta ja sen kehittäminen on tietoisten päätösten tulos. Vapaaehtoistoiminnan ja sen pitkälle kehitettyjen konseptien hyödyt leviävät suurimmaksi osaksi organisaation ulkopuolelle; alueen asukkaille, kuntatoimijoille sekä järjestöille ja yrityksille.

Prosessikuvaus, arvioinnin menetelmät ja työkalut

Jotta arviointi olisi toistettavissa, laadittiin arvioinnin etenemisestä visuaalinen ja nopeasti omaksuttava prosessikuvaus. Siinä esitetään tiivistetysti arvioinnin tärkeimmät vaiheet ja niihin liittyvät vinkit, työkalut ja menetelmät. Arvioinnissa käytettiin mm. vaikutuspuu ja vaikutustarina-menetelmiä, joista etenkin vaikutustarinaa tiedon keräämisen ja esittämisen tapana kehitettiin eteenpäin.

Prosessikuvaus

Rajapinnat näkyväksi arvioinnin kokonainen tulosraportti Setlementtiliiton sivuilla