Hyvän Mitassa toteutetun arvioinnin aikana hankkeelle kehitettiin tulosten seurannan mittaristo, jota testattiin hankkeen aikana.

Kisakallion Urheiluopisto toteutti vuoden 2016- 2017 aikana kokeilun Lohjan päiväkotien lasten liikunnan lisäämisestä yhdistettynä liikunnanohjauksen perustutkintoon kuuluvaan työharjoitteluun. Opiston tavoitteena oli saada opiskelijoiden työharjoittelun sisältöihin entistä laajemmin toimintaa päiväkoti- ja kouluympäristössä.

Tarve:

Toiminnan yhteiskunnallinen tarve perustuu useisiin tutkimuksiin lasten suomalaisten lasten vähentyneestä fyysisestä aktiivisuudesta liittyen mm. elinympäristön muutoksiin. Suomalaisista 3-8 vuotiaista lapset ovat fyysisesti aktiivisia tunnista useaan tuntiin, josta reipasta liikuntaa on keskimäärin 1-2 tuntia. Uutena suosituksena on, että lapset liikkuvat vähintään kolme tuntia päivässä aiemman kahden tunnin sijaan. Uusien varaisvuosien liikunnan suositusten toimivuudesta ei ole vielä mittaustuloksia, eikä suositusten hyödyllisyydestä ole vielä tietoa.

Kisakallion hanke pyrki varhaisvuosien liikunnan suositusten mukaiseen toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen Lohjan päiväkodeissa. Toiminnan visiona oli, että toiminnan parissa työskentelevien ihmisten käytännön työssä ja jatkokoulutuksessa korostuu monipuolisen liikkumisen tärkeys, liikunnan hyödyt näkyvät lapsen fyysisen, emotionaalisen ja älyllisen hyvinvoinnin kehittymisessä, lasten vanhemmat liikkuvat lasten kanssa enemmän ja päiväkotien henkilökunnan ja lasten vanhemmat osaavat hyödyntää toimintaympäristöä monipuolisemmin jokapäiväisen liikunnan tukena.

Tavoitteet:

Konkreettisena tavoitteena toiminnalle olivat

  • ”kuperkeikkatakuu”, eli jokainen lapsi osaa kuperkeikan, yhdellä jalalla hyppimisen, heittämisen ja kiinniottamisen
  • Vanhempien riittävä osaaminen liikunnan ja erityisesti motoristen perustaitojen oppimisen tärkeydestä myöhemmän liikunnan harrastamisen mahdollistamiseksi
  • päiväkodit ja vanhemmat osaavat hyödyntää toimintaympäristöä jatkossa monipuolisemmin.

Toimenpiteet:

Toimenpiteinä olivat päiväkodin henkilökunnalle ja vanhemmille järjestetyt koulutustilaisuudet sekä opiskelijoiden työharjoittelu päiväkodeissa.

Ensimmäiset kaksi opiskelijaa suorittivat kuuden viikon työharjoittelun kahdessa lohjalaisessa päiväkodissa loka-marraskuussa 2016 ja yksi aloitti 2017alussa. Kokeilun aikana kerättiin tietoa ja kokemuksia mm. liikkeen lisäämisen esteistä ja mahdollistavista tekijöistä. Havaintojen pohjalta työharjoittelun sisältöä kehitettiin enemmän päiväkotien liikuntatoimintaa edistäväksi.

Lisäksi hankkeen aikana järjestettiin Lohjan päiväkotien yhteinen liikuntatapahtuma. Tapahtumaan osallistui 160 lasta.

Tulokset:

Hankkeen aikana kehitettiin kolme työkalua tulosten seurantaan.

  • Työkalu 1., jonka avulla voidaan kerätä seurantatietoa lasten fyysisestä kehittymisestä
  • Työkalu 2. palautteen keräämiseksi lasten vanhemmilta
  • Työkalu 3. palautteen keräämiseksi päiväkodin henkilökunnalta

Muutoksen todentamiseksi seurantatietoa kerättiin ennen-jälkeen asetelmalla. Lasten fyysisen kehittymistä seurattiin havainnoimalla motoristen perustaitojen osaamista ja vanhemmilta kerätyn kyselyn avulla. Vanhempien omaan liikuntakäyttäytymisen muutosta seurattiin kyselylomakkeen avulla samoin kuin päiväkotien toimintakulttuurin muutosta. Toimintakulttuurin muutoksessa seurattiin liikunnan osuutta toiminnassa, liikunnan monipuolisuutta, henkilökunnan tietoa ja toimintaa, jne.

Hankkeen aikana järjestettyä liikuntatapahtumaa voidaan mahdollisesti hyödyntää tulevaisuudessa vaikuttavuuden arvioinnissa esim. käyttämällä eripäiväkotien lapsia verrokkiryhmänä ja vertaamalla interventioon osallistuneiden päiväkotien ja ei osallistuneiden lasten motorisia taitoja toisiinsa.

Vaikuttavuus:

Arvioinnin aikana pohdittiin seurantatiedon hyödyntämistä, jotta toiminnan hyötyinä voidaan löytää myös laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia (esim. Vanhempien lisääntynyt kunnan liikunta palvelujen käyttö, perheiden terveysliikunnan lisääntyminen).

Ladattavat tiedostot

Kisakallio loppuraportti