Olka toiminnassa 18 700 kohtaamista vuodessa

OLKA -toiminnan tavoitteena on tuoda vertaistuki kiinteäksi ja oikea-aikaiseksi osaksi potilaan hoitopolkua. OLKA-toimintaan kuuluvat sairaaloissa sijaitsevat OLKA-pisteet sekä vapaaehtoistoiminta OLKA-pisteillä ja osastoilla. Hyvän Mitta hankkeen aikana toteutettiin vaikuttavuuden arviointi, jossa tarkasteltiin sekä toimintaan vaikuttaneita mekanismeja ja prosesseja että näistä syntyneitä tuloksia. Arvioinnin toteutti Kuntoutussäätiö.

Tutkimusten mukaan vertaistuki tehostaa itsehoitoa, parantaa elämänlaatua ja auttaa sairauteen sopeutumista. OLKA- toiminnassa lähtökohtana on jokaisen oikeus saada vertaistukea osana hyvää hoitoa tarpeen mukaan. Hankkeen käynnistysvaiheessa toteutetun järjestö- ja asiantuntijakyselyiden mukaan vertaistoiminnasta ja potilasjärjestöjen toiminnasta ei ole ollut riittävästi ja helposti tietoa saatavilla. Vertaistuen löytäminen onkin oman aktiivisuuden varassa tämän vuoksi vertaistukea voidaan hakea vasta sitten kun fyysinen toimintakyky antaa siihen mahdollisuuden.  Mahdollisuus aikaisempaan ja helpommin saavutettavaan vertaistukeen mahdollistaa potilaan tarpeenmukaisen vertaistuen.

Toiminnan järjestäminen Meilahden sairaaloissa tiiviissä yhteistyössä HUS :n ja potilasjärjestöjen kanssa on mahdollistanut laajan toiminnan. Vuosien aikana kohtaamismäärät ovat lisääntyneet niin, että vertaistuessa ja vapaaehtoistoiminnassa vuonna 2016 kohtaamisia oli 18 700, joista noin puolet vertaistukea.  Vapaaehtoistehtäviä tehtiin yli 1000 ja niistä puolet oli vertaistoimintaan liittyviä. Kohtaamisista vain 10% on työntekijöiden tekemiä ja osuus on pudonnut toimintavuosien aikana. Toimintaa on laajennettu vähitellen uusille osastoille ja lisäksi vuoden 2016-2017 aikana Olka toiminta käynnistettiin Ouluun ja Seinäjoelle .

Vertaistoiminta vaikuttaa positiivisesti elämänlaatuun

Olkatoiminnassa 2014-2015 toteutetun tutkimuksen mukaan puhelimitse toteutetussa vertaistuessa terveyteen liittyvä elämänlaatu laski vähemmän niillä, jotka saivat tukea vertailuryhmään nähden lyhyellä aikavälillä. Erityisesti vertaistukea saaneet kokivat vähemmän masennusta ja häiritseviä oireita. Mittaus tehtiin 15D elämänlaatumittarilla.

Kysynnän kasvu vaatii tehostamista tai resurssien kasvattamista

Vaikuttavuuden näkökulmasta toiminnan tulisi muuttaa toimintaympäristöä ja siten juurruttaa potilasjärjestöjen osaamispääoma osaksi palvelujärjestelmää. Tämä ei arvioinnin perusteella vielä ole tapahtunut vaan vaatii rahoituksen vahvistamista ja pitkäjänteistä rahoituksen järjestämistä.

Oikea-aikainen vertaistuen tarjoaminen toteutuu sen osalta, että tukea saa helpommin varhaisessa vaiheessa. Toiminnalle on laajaa kysyntää ja siihen vastaaminen vaatii toiminnan tehostamista esimerkiksi sähköisten palveluiden käyttöönottoa sekä uusien vertaistukijoiden rekrytointia ja resursseja vertaistuen koordinointiin.

Lisää tietoa olkatoiminnasta www.ejy.fi