Lapsiystävällinen kunta on Suomen UNICEFin kehittämä malli. Mallin tarkoitus on kannustaa ja tukea kuntia lapsen oikeuksien toteuttamisessa.

Lapsiystävällinen kunta –malli parhaimmillaan monipuolistaa ja nopeuttaa sellaista kehitystyötä, jolla kunta varmistaa lasten oikeuksien toteutumista

Lapsiystävällinen kunta -mallin keskiössä on lasten oikeuksien toteutuminen. Lasten oikeuksia kunnioitetaan koska ne ovat oikeuksia, ei niiden mahdollisten positiivisten vaikutusten vuoksi. Tästä syystä mallin keskeinen merkitys muodostuu siitä, miten se onnistuu tukemaan kuntia sellaisessa kehitystyössä joka edistää lasten oikeuksien toteutumista.

Hyvän Mitan aikana tarkasteltiin toimintamallin vaikutusten syntymistä ja kehitettiin itsearviointiin perustuva arviointimalli. Toimintamalli sisältää prosesseja ja elementtejä, jotka toteutuessaan nopeuttavat kehitystyötä lasten oikeuksien toteutumiseksi.

Lapsiystävällinen kunta –tunnustus kertoo siitä, että kunta on merkittävästi panostanut lasten oikeuksien toteuttamiseksi vaadittavaan kehittämistyöhön ja ajattelee sitä jatkuvana prosessina.

Malliin kuuluu prosessi, joka alkaa kunnan tekemästä alkukartoituksesta. Siinä kunta arvioi, miten hyvin lapsiystävällisyys nykyään toteutuu. Arvioinnissa on apuna UNICEFin kehittämät tarkistuslistat. Kartoituksen tehtyään kunta valitsee, mitä toiminnan osa-alueita se alkaa kehittää ja miten. Kahden vuoden kehittämisen lopuksi kunta voi saada Suomen UNICEFIn Lapsiystävällinen kunta tunnustuksen.

Lapsiystävällinen kunta koostuu kymmenestä periaatteesta:

  1. Lapsen oikeudet tunnetaan
  2. Kaikki oikeudet toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla
  3. Lapsilla on mahdollisuus osallistua heille tarkoitettujen palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen
  4. Lapset voivat vaikuttaa julkisen tilan suunnitteluun ja kehittämiseen
  5. Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa heille itselleen tärkeisiin asioihin
  6. Lapset voivat osallistua kansalaistoimintaan
  7. Lapsilla on ystäviä ja turvallisia aikuisia
  8. Lapsia ja lapsuutta arvostetaan
  9. Lapsia koskevia asioita tarkastellaan koordinoidusti kokonaisuutena niin, että lapsia kokevassa päätöksenteossa ja toiminnoissa harkitaan ensisijaisesti lapsen et
  10. Lapsia ja nuoria koskevaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti päätöksenteossa

Lisää mallista voit lukea osoitteesta: www.unicef.fi/lapsiystavallinenkunta.

Ladattavat tiedostot

UNICEF loppuraportti