Arvioinnin tavoitteena oli luoda arviointimalli kokemusasiantuntijatoiminnalle, siten että siinä
kuvataan toiminnan keskeiset vaikuttavuusulottuvuudet sekä toiminnan vaikutukset eri
kohderyhmissä uskottavalla ja havainnollisella tavalla. Arviointimallia pilotoitiin hankkeessa.

Tarve

Psyykkisiin sairauksiin, päihdeongelmiin ja muihin vakaviin elämänkriiseihin liittyy usein yhteiskunnallinen syrjäytyminen ja vaikuttamismahdollisuuksien kapeutuminen. Tampereella päihde- ja mielenterveyspalveluiden avohoidossa on vuosittain noin 10 000 potilasta.

Visio

Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry tekee työtä sen eteen, että yhteiskunnallisesti heikossa asemassa olevat henkilöt voivat kokea hyvinvointia, kohdata ihmisarvon ja yksilöllisyyden kunnioittamista sekä yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Tavoitteet

Käytännön tavoitteena on edistää mielenterveys- ja päihdekuntoutujien toipumista, kehittää heille suunnattua palvelujärjestelmää, ammattilaisten ja opiskelijoiden osaamista ja muuttaa yleistä yhteiskunnan asenneilmapiiriä mielenterveys- ja päihdekuntoutujia kohtaan.

Toiminnan tavoitteet kohderyhmittäin seuraavasti:

 • Kokemusasiantuntijat itse: Oman toipumisen edistyminen, osallisuus ja oman elämän merkityksellisyyden vahvistuminen.
 • Vertaiset: Voimavarojen vahvistuminen ja toivon lisääntyminen kokemusasiantuntijalta saatavan tuen myötä.
 • Ammattilaiset, opiskelijat, palvelun järjestäjät: Osaamisen vahvistuminen, palvelujärjestelmän kehittäminen, kokemusasiantuntijoiden saatavuus työn tueksi, parempi ymmärrys päihde- ja mielenterveyshäiriöistä ja toipumisesta.
 • Suuri yleisö: Asennemuutos median välittämien tarinoiden kautta.

Toimenpiteet

Muotialan kokemusasiantuntijatoiminta on kokonaisuus, jonka vaikuttaviksi toiminnan osiksi arvioinnissa tunnistettiin: Kokemusasiantuntijoiden kouluttaminen ja välittäminen vertaistukea tarvitseville, palveluiden tuottaminen ja kehittäminen, ammattilaisten ja opiskelijoiden kouluttaminen, sekä asennekasvatustyö. Kukin edellä listatuista toiminnan osista vaikuttaa eri tavoin suoraan ja välillisesti toiminnan kohderyhmiin, joita ovat: kokemusasiantuntijat itse, vertaiset, ammattilaiset, opiskelijat ja median kautta suuri yleisö. Tavoitellut vaikutustavoitteet ryhmittäin listattu yllä.

Tampereella päihde- ja mielenterveyspalveluiden avohoidossa on vuosittain noin 10 000 potilasta.  Tästä määrästä noin 0,5 % on mukana Muotialan kokemusasiantuntijatoiminnassa, toiminta tavoittaa vertaisia vuodessa yhteensä noin 1150.  Kaikkiaan toiminta peittää välittömästi noin 10 % koko kohderyhmästä.

Tulokset

Toiminnan tuloksia ehdotettiin mitattavaksi tavoitteittain seuraavasti:

Kokemustiedon välittäminen (Ammattilaiset):

 • Kokemusasiantuntijoita käyttävien asiakasorganisaatioiden määrä (palveluntarjoajat)
 • Ammattilaisten koulutuksiin osallistuneiden määrä

Osaamisen kehittyminen (Opiskelijat):

 • Asiakasorganisaatioiden määrä (Oppilaitokset)
 • Oppilaitosten koulutuksiin osallistuneiden määrä

Omien voimavarojen vahvistuminen ja toivon lisääntyminen (Kokemusasiantuntijat):

 • Kokemusasiantuntijaan toimintaan osallistuneiden määrä, joka kokee omien voimavarojensa vahvistuneen toiminnan myötä (N ja %-osuus)
 • Uudet sosiaaliset suhteet (N ja %-osuus)
 • Itsetuntemuksen ja oman elämäntarinan ymmärryksen vahvistuminen (N ja %- osuus)
 • Oman elämän merkityksellisyyden löytäminen/vahvistuminen (N ja %-osuus).

Pilottiarvioinnissa vertailtaessa kokemusasiantuntijoiden elämäntilanteessa tapahtunutta muutosta koulutuksen alkaessa ja tällä hetkellä, voitiin nähdä, että työttömyys ja sairauslomalla olevien määrä oli vähentynyt ja työelämässä olevien sekä työhön tai opiskelemaan hakeutumassa olevien määrä kasvanut. 75 % kokemusasiantuntijakoulutukseen osallistuneista koki oman elämän merkityksellisyyden vahvistuneen paljon tai erittäin paljon kokemusasiantuntijatoiminnan seurauksena. 70 % itsetuntemus oli vahvistunut paljon tai erittäin paljon. 95 % oli saanut uusia sosiaalisia suhteita vähintään jonkin verran.

Lähes 80 % koki kokemusasiantuntijatoiminnan vaikuttaneen toipumiseen ratkaisevasti tai paljon.  Noin 20 % arvioi toiminnan vaikuttaneen omaan toipumiseen jossain määrin tai vähäisesti. Pilotissa vastaajia oli 24.

Vaikuttavuus

Mitattavat tavoitteet ja arvioinnissa kehitetyt ja ensimmäisessä pilottiarvioinnissa käytetyt indikaattorit:

Palvelujärjestelmän vahvistuminen

 • Asiakasorganisaatioiden määrä, jotka kokevat toiminnan omien asiakkaidensa toipumisen kannalta hyödylliseksi tai erittäin hyödylliseksi (N ja %-osuus)

Vertaisten toipumisten edistyminen

 • Kokemus toipumisen edistymisestä (N ja %-osuus)
 • Kroonistuneen hoitosuhteen päättyminen (N ja %-osuus)

Oman toipumisen edistyminen

 • Toipumisen edistyminen kokemusasiantuntijatoiminnan aikana (ka. %-muutos ennen koulutusta ja tällä hetkellä)
 • Kokemusasiantuntijoiden määrä (N ja %-osuus), jotka kokevat kokemusasiantuntijatoiminnan vaikuttaneen omaan toipumiseensa ratkaisevasti tai paljon.

Työkalut

Kyselylomake kokemusasiantuntijoille. Voidaan toistaa vuosittain. (Kyselylomake kokonaisuudessaan liitteenä olevassa raportissa)

 • Kyselyllä selvitettiin missä määrin ja miten kokemusasiantuntijatoiminta on vaikuttanut siihen osallistuneiden toipumisprosessiin sekä osallistujien yleistä tyytyväisyyttä kokemusasiantuntijakoulutukseen ja –toimintaan.
 • Pisteytyskysymykset, monivalinnat ja avovastaukset.

Muotialan omista tietokannoista sekä muista julkisista ja sidosryhmälähteistä saatavat tiedot toiminnan volyymeistä ja kustannuksista.

Yhteenveto

Arvioinnin yhteenveto vaikuttavuudesta: ”Tällä hetkellä kokemusasiantuntijatoiminnan vuosittaiset kustannukset per kokemusasiantuntija ovat noin 650€. Kustannukset voidaan suhteuttaa esimerkiksi psykiatrisen erikoissairaanhoidon vuorokausikustannukseen, joka on noin 430 euroa (2013). Yhden kokemusasiantuntijan kustannus vastaa siis noin 1,5 päivää psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Tehostettua palveluasumista kustannuksella saadaan noin viikko.

Muotialan kokemusasiantuntijat tavoittivat vuonna 2015 yhteensä 1150 vertaista, eli 30 keikkaa tehnyttä kokemusasiantuntijaa tavoitti kukin keskimäärin noin 40 vertaista vuoden aikana. Jos näistä kokemusasiantuntijoista kukin pystyi vaikuttamaan neljään tapaamaansa vertaiseen (eli 10%:iin) siten, että laitoshoitovuorokaudet vähenivät kullakin yhdessä päivällä, on kokemusasiantuntijatoiminta maksanut itsensä takaisin.

Esimerkkilaskelmat havainnollistavat kahta asiaa. Ensinnäkin kokemusasiantuntijatoiminnan lyhyen aikavälin kustannusvaikuttavuus syntyy vertaisten kautta. Mitä enemmän kokemusasiantuntijat pystyvät vaikuttamaan vertaisten toipumiseen sitä parempi toiminnan hyötysuhde on. Toiseksi kokemusasiantuntijoiden välitystoiminta on avainasemassa kokemusasiantuntijatoiminnan vaikuttavuudessa: Tällä hetkellä alle puolet kokemusasiantuntijoista tekee keikkaa. Lyhyellä aikavälillä tämän suhteen nostaminen on tehokkain keino parantaa vaikuttavuutta.”

Ladattavat tiedostot

Muotiala ry loppuraportti