Hankkeen arvioinnin taustana oli tarkastella toimijoiden käynnissä olevia ESR projekteja ja tunnistaa niille yhteinen vaikuttavuusketju sekä yhteisiä tapoja seurata ja todentaa lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä tukevissa tai edistävissä toiminnoissa ja toimintamuodoissa.

Tausta

Viittakivi Oy:n ydinosaamista ovat erilaiset asiantuntijapalvelut, -koulutukset ja kehittämishankkeet monikulttuurisuuden, hyvän kotoutumisen ja työllistymisen kysymyksissä.
Vuosina 2015-2017 Viittakivi operoi vastaanottokeskustoimintaa kolmella paikkakunnalla. Viittakivi Oy on osa Setlementtiliiton yhteiskunnallista konsernia.
Auralan Setlementti ry perustettiin vuonna 1939 ja se on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhdistys sekä Suomen Setlementtiliitton jäsen.

Etelä-Savossa toimiva Polkuja yhteisöön -hanke (ESR) kehittää työmuotoja vastaanottokeskusten, kunnan viranomaisten, työnantajien, oppilaitosten ja asukkaiden välille, jotta vastaanottokeskuksesta uudelle kotiseudulle siirtyminen sujuisi mahdollisimman hyvin.

Auralan Setlementin hallinnoima AlkuKiri-hanke(ESR) kehittää räätälöityä kieli- ja työelämäosaamiskoulutusta oleskeluluvan saaneille henkilöille Varsinais-Suomen alueella. Polkuja yhteisöön-ja AlkuKiri-hanke tekevät tiivistä yhteistyötä.

 • Maahanmuuttajat, jotka siirtymässä vastaanottokeskuksesta uudelle kotiseudulle, Pieksämäki ja Savonlinna
 • Kieli- ja työelämäosaamiskoulutuksesta saaneet oleskeluluvan saaneet henkilöt (määrä) Varsinais-Suomessa

Tavoitteet

Tavoitteet pitkällä aikavälillä

 • henkilö kokee olevansa paikallisyhteisön jäsen
 • paikalliset yhteisöt ottavat tulijat avoimesti mukaan
 • tulijoilla on verkostoja, jotka ulottuvat kantaväestöön
 • asiakaslähtöiset paikalliset palvelut ja kotoutumiseen liittyvät palvelumarkkinat kehittyvät

Tavoitteena lyhyellä aikavälillä:

 • kasvattaa asiakkaiden voimavaroja ja osaamista
 • kiinnittymistä lähiyhteisöön
 • eteneminen koulutus- ja työllisyyspoluilla

Toimenpiteet ja resurssit

Koska hankkeiden konkreettiset toiminnot poikkeavat jonkun verran toisistaan, yhteisiä nimittäjien rakennettiin Setlementtiliiton arvoista käsin.

Setlementin työlle keskeinen ajatus on kodista ja ”kotiutumisesta” sekä erityisestä lisäarvosta, joka syntyy tehtäessä kototutumistoimenpiteitä tältä arvopohjalta.

Hankkeiden yhteiset nimittäjät toiminnassa ovat:

 • ihmisten itseluottamuksen ja elämänhallinnan tukeminen
 • ihmisten kohtaaminen yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti
 • verkostojen syntymisen tukeminen

Yhteisiä toimintamuotoja ovat

 • Osallistujien tuki viranomaisasioinnissa
 • Erilaisten mahdollisuuksien ”avaaminen” osallistujille.

Polkuja yhteisöön hanke toiminut kahdella paikkakunnalla Savonlinnassa ja Pieksämäellä.  Savonlinnassa hanketyön painopiste oli työnantaja- ja yritysyhteistyössä sekä turvapaikanhakijoiden työelämävalmiuksien parantamisessa ja työssäoppimistoiminnan
kehittämisessä. Asiakkaita oli toiminnan käynnistymisvaiheessa ollut 9.

Pieksämäen alueella hankkeen toiminta keskittynyt asiakkaiden siirtymisessä vastaanottokeskuksesta kunnan asukkaiksi liittyviin toimintoihin, kuten asumiseen (mm. asuntojen hankinta, sähkösopimukset, vakuutukset ym.), TE-palveluihin, Kelan palveluihin, pankkitilien avaamiseen, toimeentuloon ja kotoutumiskoulutuksiin liittyviin palveluihin, joilla on tuettu asiakkaiden alkuvaiheen kotoutumista alueelle.

Alkukiri hanke toimii Turun alueella. Syyskuussa 2016 14 asiakasta tehokkaan kielistartti-koulutuksen. Marraskuussa ensimmäiset aloittivat työssäoppimisjakson

Tulokset

Hyvän Mitan aikana pilotoitiin kyselylomake asiakkaille toiminnan asiakastulosten (henkilön kasvaneet voimavarat ja lisääntyneet tiedot ja taidot) osalta. Laadittu kyselylomake piti sisällään kuusi teemaa: Sähköinen asiointi, Asuminen, Kielitaito, Työelämä, Oma tulevaisuus ja Yhteisöt.

Mukana oli lisäksi UTH-tutkimuksessa* käytettyjä kysymyksiä seuraavista teemoista:

 • Koettu yksinäisyys
 • Osallistuminen yhteisöjen toimintaan
 • Internetinkäyttö sähköiseen asiointiin tiedonhakuun ja yhteydenpitoon
 • suomalaiset ystävät ja naapurilta saatava apu.

Vuonna 2014 toteutettu UTH –tutkimus on laajin Suomessa toteutettu ulkomaista syntyperää olevaan väestöön kohdistuva väestötutkimus.

Mikäli samaa mittaamistapaa käytettäisiin jatkossakin Viittakivi Oy:n ja Setlementti Auralan hankkeissa, niin saman aihepiirin hankkeiden kautta syntyvä tieto mahdollistaisi arvioida sitä, onko ”Setlementin tapa” vaikuttavampaa kotouttamista ja ”kotiuttamista” kuin muunlaiset toimenpiteet tai verrattuna keskimäärin maahanmuuttajaväestön kotiutumisesta kertoviin itsearviointituloksiin (UTH).

Kyselylomaketta on tarkoituksenmukaista hyödyntää jatkossa varsinaista interventiota ennen että sen jälkeen. Tämän ohella on varmistuttava, että hankkeissa käytetään ko. kysymyksiä täsmälleen samalla tavalla.

* UTH- Ulkomaalaista syntyperää olevien työ- ja hyvinvointi-tutkimus. 2014. Tilastokeskus.

Ladattavat tiedostot

Viittakivi Oy loppuraportti