Visio

Visio on tulevaisuuteen kurot­tava ajatus siitä, mikä muutos halutaan saada aikaan pitkällä aikavälillä. Visiota määriteltäessä on katsottava riittävän kauas ja mahdollisimman rohkeasti, vain näin saavutetaan riittävä kunnianhimon taso

Miltä tilanne näyttää kun tarpeeseen on vastattu?

Visio kertoo, miltä tilanne näyttää, kun tarpeeseen on vastattu. Visiota voidaan kutsua myös vaikuttavuustavoitteeksi. Visio kertoo tavoitteesta pitkällä aikavälillä.

Visio kiinnittää toiminnan osaksi laajempaa kokonaisuutta. Se kuvaa tiivistetysti, minkälainen muutos yhteiskunnallisella tai alueellisella tasolla aiotaan saavuttaa. Kuinka suuri tuo muutos on esimerkiksi euroissa tai lukumäärissä, sekä millä aikavälillä se tapahtuu? Kun visio asetetaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tasolle, se ei toteudu vain yhden toimijan tai toiminnan seurauksena.

Vaikka vision on hyvä olla kunnianhimoinen ja pitkälle katsova, sen on tärkeä olla konkreettinen ja mitattava. Vision on oltava selkeä ja ymmärrettävä, jotta se todella ohjaa toimintaa. Visio on hyvä määritellä lopputuloksen muodossa, esimerkiksi: ”Yksikään nuori ei jää peruskoulun jälkeen ilman jatkokoulutusta” tai ”Vuonna 2030 yli 75% yli 75-vuotiaista asuu kotona toimintakykyisinä.”

Visio tulee myös rajata mielekkäästi niin, että se on mahdollista saavuttaa käytettävissä olevilla resursseilla. Useat viheliäiset ongelmat yhteiskunnassa vaativat useiden sektorien yhteistyötä. Esimerkiksi kunnan liikuntatoimella on yksin vain rajalliset mahdollisuudet ehkäistä nuorten syrjäytymistä, vaikka harrastaminen on tunnistettu syrjäytymiseltä suojaavaksi tekijäksi. Sen sijaan liikuntatoimi pystyy kannustamaan kuntalaisia liikkumaan enemmän ja aktivoimaan lapsia ja nuoria harrastuksiin. Luonnollisempi visio liikuntatoimelle löytyykin liikkumattomuuden ehkäisemisestä ja fyysisen aktiivisuuden edistämisestä. Mitä enemmän muut toimijat tekevät yhteistyötä liikuntatoimen kanssa, sitä paremmin se voi linkittyä myös muihin tavoitteisiin, kuten syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Avainkysymykset:

  1. Mikä muutos yhteiskunnallisessa haasteessa halutaan saada aikaan?
  2. Mitä halutaan saavuttaa pitkällä aikavälillä?
  3. Halutaanko muutos saada aikaan valtakunnallisella vai paikallisella tasolla?
  4. Minkä suuruinen muutos on euroissa tai lukumäärissä?
  5. Millä aikavälillä muutos tapahtuu?

Case Me-Säätiön visio:

Me- Säätiö on perustettu ratkaisemaan syrjäytymisen haastetta Suomessa. Vuonna 2018 Suomessa oli heidän laskelmiensa mukaan 66 000 syrjässä olevaa nuorta. Syrjäytyminen on sekä inhimillisesti, että yhteiskunnallisesti merkittävä ongelma. Tämän tarpeen pohjalta Me-säätiö asetti kunnianhimoiseksi visiokseen, että Vuonna 2050 Suomessa on 0 syrjäytynyttä nuorta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit