Tavoite

Tavoite kertoo sen, mitä tuloksia tulee syntyä, jotta visio on mahdollinen. Se kertoo, minkälaisia muutoksia valittujen kohderyhmien elämään tavoitellaan.

Mitä konkreettisia muutoksia pitää tapahtua, että visio on mahdollinen?

Vaikuttavuusketjun kolmannessa vaiheessa päätetään, mitä konkreettisia muutoksia ihmisten elämään tai yhteiskunnan rakenteisiin tarvitaan, jotta visio voisi toteutua. On tarkennettava kohderyhmä ja aikajänne: keiden elämässä muutosten pitäisi näkyä ja missä ajassa?

Kun tarvetta määriteltäessä on kuvattu ratkaistavan ongelman juurisyitä, niihin palaaminen auttaa löytämään konkreettiset, muutosta vaativat asiat.

Huomioi aina tavoitteen määritelyssä

  • Hyvä tavoite noudattaa aina SMART-sääntöä, se on konkreettinen (specified), mitattava (measurable), saavutettava (achievable), tarkoituksenmukainen (relevant) ja aikaan sidottu (time bound)
  • Tavoite asetetaan konkreettisille muutoksille ihmisten elämässä
  • Kohderyhmät kannattaa yksilöidä ja miettiä kuinka suuri muutos halutaan saada aikaan

Esimerkki: ”Tavoitteena on, että lukuvuoden 2017−2018 päättyessä ryhmän A toisen asteen opintojen keskeyttä­misprosentti on laskenut 30 % enemmän kuin verrokkiryhmässä B.”

Aseta tavoitteet niin, että muutosta  on mahdollista seurata

Seuranta-aikajänteet kannattaa määritellä toiminnan luonteen mukaan: mikä on järkevää, mikä on luontevaa? Jos tuloksia voi olla nähtävissä vasta vuosikausien päästä, tavoite saattaa olla liian kaukana tai liian yleisellä tasolla. Pyri määrittelemään tavoitteita, joita on mahdollista seurata lyhyelläkin aikajänteellä.

Kohderyhmän profilointi ja segmentointi auttavat myös asettamaan saavutettavissa olevia tavoitteita. (Ks. esimerkiksi Case HDL Vamos)

Kun tavoitteet ovat riittävän yksiselitteisiä, konkreettisuuskin toteutuu. Jos tavoitteiden käsitteet ovat epäselviä ne kannattaa miettiä uudelleen.

Joskus tavoitteet ovat keskenään ristiriidassa. Esimerkiksi: Lastensuojelussa on tavoitteena a) taata lapsen hyvinvointi sekä b) vähentää sijoituksia kodin ulkopuolelle. Joskus lapsen hyvinvointi kuitenkin edellyttää kodin ulkopuolelle sijoittamista. Silloin valitaan hyvinvointi ensisijaiseksi tavoitteeksi. Sijoitusten välttäminen on puolestaan tavoitteena, kunhan lapsen hyvinvointi ei vaarannu.

Avainkysymykset

  1. Mitä tuloksia pitää syntyä, jotta visio toteutuu?
  2. Mihin juurisyihin tartutaan?
  3. Minkälaisia muutoksia valittujen kohderyhmien elämään tai yhteiskunnallisiin rakenteisiin tavoitellaan?
  4. Onko kohderyhmät segmentoitavissa eli jaettavissa tarkempiin alaryhmiiin?
  5. Kuinka suurta muutosta tavoitellaan eri segmenteissä? Kuinka monessa henkilössä muutos halutaan saadaan aikaan? Kuinka syvä ja pysyvä muutos on? Missä ajassa tavoitteet on tarkoitus saavuttaa?

 

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit