Visio

Visio on tulevaisuuteen kurot­tava ajatus siitä, mikä muutos halutaan saada aikaan pitkällä aikavälillä. Visiota määriteltäessä on katsottava riittävän kauas ja mahdollisimman rohkeasti, vain näin saavutetaan riittävä kunnianhimon taso

Visio kertoo, miltä tilanne näyttää, kun tarpeeseen on vastattu. Visiota voidaan kutsua myös vaikuttavuustavoitteeksi.

Visio kiinnittää toiminnan osaksi laajempaa kokonaisuutta. Se kuvaa tiivistetysti, minkälainen muutos yhteiskunnallisella tai alueellisella tasolla aiotaan saavuttaa. Kuinka suuri tuo muutos on esimerkiksi euroissa tai lukumäärissä, sekä millä aikavälillä se tapahtuu? Kun visio asetetaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tasolle, se ei toteudu vain yhden toimijan tai toiminnan seurauksena.

Vaikka vision on hyvä olla kunnianhimoinen ja pitkälle katsova, sen on oltava konkreettinen ja mitattava. Vision on oltava niin selkeä ja ymmärrettävä, että se todella ohjaa toimintaa.

Tavoitteena voi olla esimerkiksi: Yksikään nuori ei jää peruskoulun jälkeen ilman jatkokoulutusta. Siksi luodaan uusia toimintatapoja, jotka auttavat nuorten kiinnitty­mistä koulutus- tai työllistymispoluille ja jotka edistävät hyvinvointia. Samalla ne tuovat merkittäviä taloudellisia hyötyjä.

Visio tulee myös rajata mielekkäästi niin, että se on mahdollista saavuttaa käytettävissä olevilla resursseilla. Otetaan esimerkki: Kunnan liikuntatoimella on yksin vain pienet mahdollisuudet ehkäistä syrjäytymistä edes paikallisesti. Sen sijaan se pystyy kannustamaan kuntalaisia liikkumaan enemmän ja aktivoimaan lapsia ja nuoria harrastuksiin. Mutta mitä enemmän muut toimijat tekevät yhteistyötä liikuntatoimen kanssa, sitä paremmin se voi linkittyä myös laajempiin tavoitteisiin kuten syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Kun tavoitellaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta, yksittäisen toimijan teot ovat harvoin riittäviä. Niinpä visiotyötä kannattaa tehdä yhdessä muiden kanssa.

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit