Tavoite

Tavoite kertoo sen, mitä tuloksia tulee syntyä, jotta visio on mahdollinen. Se kertoo, minkälaisia muutoksia valittujen kohderyhmien elämään tavoitellaan.

Vaikuttavuusketjun kolmannessa vaiheessa päätetään, mitä konkreettisia tuloksia on synnyttävä, jotta vision voisi toteutua. On määritel­tävä kohderyhmät ja aikajänne: keiden elämässä muutosten pitäisi näkyä ja missä ajassa?

Kun tarvetta määriteltäessä on kuvattu ratkaistavan ongelman juurisyitä, niihin palaaminen auttaa löytämään konkreettiset, muutosta vaativat asiat.
Tavoitteen määrittelyssä on huomioitava:

– Hyvä tavoite on mitattava, se noudattaa SMART-sääntöä: specified, measurable, achievable, relevant, time bound.

– Tavoite on suhteessa haluttuihin tuloksiin.

– Kohderyhmät yksilöidään. Kerrotaan kuinka suurta muutosta tavoitellaan ja missä ajassa muutos tapahtuu.

Tavoittetta asetettaessa on hyvä huomioida myös se, kuinka muutoksen syy-seuraussuhde on todennetavissa.
Esimerkki: Tavoitteena on, että lukuvuoden 2017−2018 päättyessä ryhmän A toisen asteen opintojen keskeyttä­misprosentti on laskenut 30 % enemmän kuin verrokkiryhmässä B.

Aluksi haarukoidaan sopivaa tavoitetasoa. Etenkin, jos ollaan kehittämässä aivan uutta ratkaisua, voi olla syytä aloittaa toiminnan ja muutosten seurannalla, joka tähtää sopivan tavoitetason löytämiseen.

Ongelmat voivat olla monimutkaisia ja viheliäisiä. Kohderyhmän profilointi ja segmentointi auttavat asettamaan konkreettistia, lyhyemmän aikavälin tavoitteita. (Ks. esimerkiksi Case HDL Vamos)

Aseta tavoitteet niin, että muutosta on mahdollista seurata. Seuranta-aikajänteet kannattaa määritellä toiminnan luonteen mukaan: mikä on järkevää, mikä on luontevaa. Jos tuloksia voi olla nähtävissä vasta vuosikausien päästä, tavoite saattaa olla liian kaukana tai liian yleisellä tasolla. Siinä tapauksessa tavoitetta on tarkistettava.

Kun tavoitteet ovat riittävän yksiselitteisiä, konkreettisuuskin toteutuu. Jos tavoitteiden määrittelyn käsitteistö on epäselvää, se kannattaa miettiä uudelleen.

Joskus tavoitteet ovat keskenään ristiriidassa. Esimerkiksi: Lastensuojelussa on tavoitteena a) taata lapsen hyvinvointi sekä b) vähentää sijoituksia kodin ulkopuolelle. Joskus lapsen hyvinvointi kuitenkin edellyttää kodin ulkopuolelle sijoittamista. Silloin valitaan hyvinvointi ensisijaiseksi tavoitteeksi. Sijoitusten välttäminen on puolestaan tavoitteena, kunhan lapsen hyvinvointi ei vaarannu.

 

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit